Almancada en çok kullanılan 100 kelime

Almancada en çok kullanılan 100 kelime

 

 

der, die, das isimlerin önüne gelen “Artikeller”
und ve
sein olmak
in içinde
ein ein
zu -e, -a, -de, -da (mekân)
haben sahip olmak
ich ben
werden olmak
sie o (dişi)
von tarafından
nicht değil
mit ile
es o (nötr)
sich kendini
auch de, da
auf üstünde, üzerinde
für için
an -de, -da (mekân)
er o (erkek)

 

so öyle
dass ki, öyle ki
können yapabilmek
dieser, diese, dieses bu
als -den/-dan daha
ihr siz
ja evet
wie nasıl
bei -de, -da (mekân)
oder veya
wir biz
aber ama
dann sonra
man insanlarda kullanılır
da -dığı/diği için
sein onun
noch henüz
nach sonra
was ne
also o hâlde

 

aus -den, -dan, içinden
alle bütün
wenn eğer
nur sadece
müssen zorunda olmak
sagen söylemek
um -mek/-mak için
über üzerinde, hakkında
machen yapmak
kein hiçbir
(das) Jahr yıl
du sen
mein benim
schon daha şimdiden
vor önünde, önce
durch sayesinde, ortasında
geben vermek
mehr fazla, gittikçe
andere, anderer, anderes başka
viel çok

 

kommen gelmek
jetzt şimdi
sollen -meli, malı
mir bana
wollen istemek
ganz bütün, tamamen
mich beni
immer her zaman
gehen gitmek
sehr çok
hier burada
doch fakat, yine de
bis -e/-a kadar
groß büyük
wieder yine
Mal kere, defa
zwei iki
gut iyi
wissen bilmek
neu yeni

 

sehen görmek
lassen bırakmak
uns bizi
weil çünkü
unter altında
denn çünkü
stehen (ayakta) durmak
jeder, jede, jedes her (bir)
das Beispiel örnek
die Zeit zaman
erster, erste, erstes birinci
ihm ona
ihn onu
wo nerede
lang uzun, boyunca
eigentlich asıl
damit -sin/sın diye
selbst, selber kendin, bile
unser bizim
oben yukarı
Facebook Yorumları