Ders 1.3 – Şahıs zamirleri (-e hâli), soru kelimeleri

Ders 1.3 – Şahıs zamirleri (-e hâli), soru kelimeleri

 

 

Dativ (İsmin -e hâli) – „Wo“ ve „wem“ (nerede ve kime) sorularına cevap verir.

mir bana
dir sana
ihm ona (erkek)
ihr ona (dişi)
ihm ona (nötr)
uns bize
euch size
ihnen onlara
Ihnen size (nazik)

 

Konjugationen (Fiil çekimleri)

gehören (ait olmak trinken (içmek) gefallen (hoşuna gitmek) heißen (isim vermek)
ich gehöre ich trinke ich gefalle ich heiße
du gehörst du trinkst du gefällst du heißt
er gehört er trinkt er gefällt er heißt
sie gehört sie trinkt sie gefällt sie heißt
es gehört es trinkt es gefällt es heißt
wir gehören wir trinken wir gefallen wir heißen
ihr gehört ihr trinkt ihr gefallt ihr heißt
sie gehören sie trinken sie gefallen sie heißen
Sie gehören Sie trinken Sie gefallen Sie heißen

 

Örnekler

Der Salat gehört mir. Salata benim.
Die Schule gefällt euch. Okul sizin hoşunuza gidiyor.
Ich trinke nicht das Getränk. İçeceği içmiyorum.
Ihr ist nicht kalt. Ona (dişi) soğuk değil.
Gehört das Brot mir? Ekmek benim mi?
Die Frau trinkt Tee. Kadın çay içiyor.
Trinkt der Mann Cola? Adam kola içiyor mu?
Der Ingenieur ist sehr schlau. Mühendis çok akıllı.
Ich heiße nicht Monika. Benim ismim Monika değil.

 

Soru kelimeleri

was ne
wann ne zaman
wo nerede
wohin nereye
woher nereden
wie viel ne kadar / kaç
wie nasil
welcher (der), welche (die), welches (das) hangi
wer kim
wessen kimin

 

„Das” iki anlam taşır. Birincisi; Artikel oluşu, Nomen‘ların (isimlerin) önünde kullanılır. İkincisi; „bu“ anlamına gelir.

 

Örnekler

Was ist das? Bu ne?
Wann kommst du? Sen ne zaman geliyorsun?
Was trinkst du? Sen ne içiyorsun?
Wo ist die Schule? Okul nerede?
Welche Schule ist das? Bu hangi okul?
Wer bist du? Sen kimsin?
Welche Blume gehört mir? Hangi çiçek benim?
Welche Stadt ist nicht schön? Hangi şehir güzel değil?
Wessen Kind ist das? Bu kimin çocuğu?

 

Vokabelliste (Kelime listesi) Ders 1.3

die Cola, die Colas kola
das bu
gefallen hoşuna gitmek
gehören ait olmak
das Getränk, die Getränke içecek, içecekler
heißen isim vermek
kalt soğuk
kennen bilmek
der Salat, die Salate salata, salatalar
schlau akıllı
sehen görmek
sehr çok
suchen aramak
der Tee, die Tees çay, çaylar
trinken içmek
und ve
warm sıcak
weich yumuşak
weil çünkü
wichtig önemli

 

Ders 1.4 için tıkla

Facebook Yorumları